02.05.2019 особлива інформація

 файл повідомлення підписаний електронно-цифровим підписом

  Титульний аркуш Повідомлення

                                                 (Повідомлення про інформацію)

      03.05.2019

(дата реєстрації емітентом

 

№ 6

(вихідний реєстраційний номер

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення

 про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

  Генеральний директор                                                                                   Авраменко С.В.

                  (посада)                                     (підпис)                                 (прізвище та ініціали керівника)

  Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з

                                                                нерухомістю) емітента

                                                   (Зміна складу посадових осіб емітента)

                                                                  І. Загальні відомості

1. Повне найменування             ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНIПРО"

емітента

2. Організаційно-правова           Приватне акціонерне товариство

форма

3. Місцезнаходження                69091, Запорiзька, місто Запоріжжя, бульвар гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код             20473887

юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, 0612202827 0612322175

факс

6. Адреса електронної пошти    nata.k@newdnepr.com.ua

7. Найменування,                      Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового

ідентифікаційний код                 ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

юридичної особи, країна

реєстрації юридичної особи та

 номер свідоцтва про

включення до Реєстру осіб,

уповноважених надавати

інформаційні послуги на

фондовому ринку, особи, яка

здійснює оприлюднення

регульованої інформації від

імені учасника фондового

ринку

     ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на      http://newdnepr.com.ua

власному веб-сайті учасника

фондового ринку                                                                                                                            03.05.2019

                                                                      (адреса сторінки)                                                              (дата)

02.05.2019                                                                                                                  © SMA       


                                                                          Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Дата вчинення        Зміни (призначено,                    Посада*                      Прізвище, ім'я, по батькові або повне Ідентифікаційний код Розмір частки в статутному

          дії               звільнено, обрано або                                                       найменування юридичної особи    юридичної особи капіталі емітента (у відсотках)

                        припинено повноваження)

           1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

   02.05.2019              звільнено           Тимчасово                    Зайцева Наталія Георгіївна                        д/н          0

                                                              виконуюча обов`язки

                                                              головного бухгалтера

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором АТ "НОВИЙ ДНІПРО" 02.05.2019 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу №11-к від 02.05.2019.

Посадова особа Зайцева Наталія Георгіївна, яка займала посаду Тимчасово виконуюча обов`язки головного бухгалтера, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2019 по 02.05.2019.

На посаду головного бухгалтера призначено Корастельову Карину Миколаївну.

02.05.2019                                  © SMA                                   20473887


           1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

   02.05.2019            призначено         Головний бухгалтер     Корастельова Карина Миколаївна                          0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Генеральним директором АТ "НОВИЙ ДНІПРО"  02.05.2019 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі заяви Корастельової К.М. та наказу по Товариству №12-к від 02.05.2019.

Посадова особа Корастельова Карина Миколаївна призначена на посаду Головний бухгалтер з 03.05.2019.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

02.05.2019                                  © SMA                                   20473887

20473887