13.04.2021 Особлива інформація

файл повідомлення з цифровим підписом

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

13.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Авраменко С.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20473887

5. Міжміський код та телефон, факс: 0612202827 д/н

6. Адреса електронної пошти: office@newdnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://newdnepr.com.ua

 

13.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

12.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Огороднікова Марія Іванівна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами АТ "НОВИЙ ДНІПРО" 12.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних Загальних зборів від 12.04.2021.

Посадова особа Огороднікова Марія Іванівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,10 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2016 по 24.04.2019 та з 25.04.2019 по 12.04.2021.

На посаду члена Наглядової ради обрано Огороднікову М.І. 

 

 

 

 

 

 

12.04.2021

обрано

Голова Наглядової ради

Рякіна Наталія Вікторівна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами АТ "НОВИЙ ДНІПРО"  12.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 12.04.2021 річних Загальних зборів АТ "НОВИЙ ДНІПРО".

Рякіну Наталію Вікторівну обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,10грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконувала роботи (надає послуги) за договорами цивільно-правового характеру з АТ "НОВИЙ ДНІПРО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

Рякіна Н.В. є акціонером Товариства; не є афілійованою ососбою акціонерного товариства; акціонери АТ "НОВИЙ ДНІПРО" - власники 10 і більше відсотків акцій, що є афілійованими особами, відсутні; посадові особи АТ "НОВИЙ ДНІПРО", що є афілійованими особами, відсутні; не є представником акціонера/групи акціонерів чи незалежним директором. 

 

 

 

 

 

 

12.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Огороднікова Марія Іванівна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами 12.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 12.04.2021 річних Загальних зборів АТ "НОВИЙ ДНІПРО".

Огороднікова Марія Іванівна обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,10 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ "НОВИЙ ДНІПРО", фахівець АТ "НОВИЙ ДНІПРО", виконувала роботи (надавала послуги) за договорами цивільно - правового характеру з АТ "НОВИЙ ДНІПРО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

Огороднікова М.І. є акціонером Товариства, не є афілійованою особою Товариства; акціонери АТ "НОВИЙ ДНІПРО" - власники 10 і більше відсотків акцій, що є афілійованими особами  відсутні; посадові особи АТ "НОВИЙ ДНІПРО", що є афілійованими особами, відсутні; не є представником акціонера/групи акціонерів чи незалежним директором. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.