25.04.2019 особлива інформація

Файл повідомлення підписаний цифровим підписом.

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Авраменко С.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20473887

5. Міжміський код та телефон, факс: 0612202827 0612322175

6. Адреса електронної пошти: nata.k@newdnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://newdnepr.com.ua

 

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

24.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Федорова Ірина Віталіївна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів  АТ "НОВИЙ ДНІПРО" 24.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу б/н річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019.

Посадова особа Федорова Ірина Віталіївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,10грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2016р. по 24.04.2019.

На посаду Голови Наглядової ради з 25.04.2019 обрано Федорову Ірину Віталіївну. 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Огороднікова Марія Іванівна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів 24.04.2019.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019.

Посадова особа Огороднікова Марія Іванівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,10грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2016 по 24.04.2019.

На посаду члена Наглядової ради обрано Огороднікову Марію Іванівну з 25.04.2019 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Федорова Ірина Віталіївна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів 24.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019.

Федорова Ірина Віталіївна обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,10грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

Не є представником акціонера/групи акціонерів, не є незалежним директором 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Огороднікова Марія Іванівна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів 24.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019.

Огороднікова Марія Іванівна обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,10грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, виконувала роботи за договорами цивільно - правового характеру.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

Не є представником акціонера/групи акціонерів, не є незалежним директором. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.