10.04.2013

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 10 квітня 2013 року о 1400 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

2. Розподіл прибутку та збитків АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Дирекції та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

4. Внесення змін до статуту АТ «НОВИЙ ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

5. Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО», затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

7. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізора  АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром акціонерів, складеним станом на 24 годину 04 квітня 2013 р., у день проведення зборів з 1300 до 1345 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Встановити, що акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Генерального директора Авраменка Сергія Володимировича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за тел. (061) 220-28-27.