20.03.2020 Повідомлення про проведення загальних зборів

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів

(для розміщення на веб-сайті Товариства)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2020 р. о 13.00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання проекту порядку денного
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
Обрати Головою Лічильної комісії Соболєву Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Ковальову Тетяну Валеріївну. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2019 рік.

3. Розподіл  прибутку  і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Покрити збиток АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за рахунок розвитку у майбутніх періодах.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізора.

Затвердити звіти Наглядової ради, Дирекції та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2019 рік.

5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2019 року.

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2019 року.

6. Затвердження плану дій щодо виконання Розпорядження №850 від 07.01.2018 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Затвердити план дій щодо виконання Розпорядження №850 від 07.01.2018 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті Товариства за адресою http://newdnepr.com.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 17 квітня 2020р., у день проведення зборів з 12.00 до 12.45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Генерального директора – Авраменка Сергія Володимировича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1825

705

Основні засоби (за залишковою вартістю)

16

23

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

112

59

Гроші та їх еквіваленти

869

872

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-19858

-18331

Власний капітал

831

1026

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12000

12000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

619

449

Поточні зобов’язання і забезпечення

375

408

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-323

-5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

77872

77872

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-4,147832

-0,064208

 

Довідки за тел. (061) 220-28-27.

 

Загальна кількість акцій – 77 872 (сімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят дві) акції простих бездокументарних іменних акцій. Голосуючих акцій – 46 717 (сорок шість тисяч сімсот сімнадцять) акцій, а саме: 46 717 (сорок шість тисяч сімсот сімнадцять) акцій іменних бездокументарних простих станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.