12.05.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» повідомляє, що 26 квітня 2016 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товариства якими були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бєлоцерковську Олену Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів Кльоц Наталію Володимирівну. Термін повноважень Голови та секретаря Загальних зборів АТ «НОВИЙ ДНІПРО» - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та секретаря Загальних зборів. Голова та секретар Загальних зборів Товариства починають виконання свої обов’язків негайно; 

обрати Головою Лічильної комісії Боденко Ганну Георгіївну, членом Лічильної комісії Лобанову Наталю Володимирівну. Термін повноважень Голови та члена Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та члена Лічильної комісії. Голова та член Лічильної комісії Товариства починають виконання свої обов’язків негайно.       

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

2. Затвердити річний звіт АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2015 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

3. Прибуток Товариства за 2015 рік не розподіляти. За рахунок нерозподіленого прибутку створити вільні резерви. Повноваження по визначенню розміру вільних резервів надати:

 - в межах правочину, де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, Дирекції АТ «НОВИЙ ДНІПРО»;

- в межах значного правочину, де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, Наглядовій раді АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

Решту нерозподіленого прибутку, за необхідністю, використати на ведення справи та інші поточні потреби Товариства, надати на це Дирекції Товариства повноваження з наступним затвердженням їх Наглядовою радою АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

4. Затвердити звіти Дирекції, Наглядової ради та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2015 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

5. Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2015 року.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

6. Припинити з 26 квітня 2016 р. повноваження Голови Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Федорової Ірини Віталіївни та члена Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Авдєєвої Олесі Володимирівни.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

обрати з 27 квітня 2016 р. Головою Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Федорову Ірину Віталіївну та членом Наглядової ради Огороднікову Марію Іванівну строком на три роки.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити що Голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження без оплати, надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

7. Не вносити зміни до Статуту Товариства.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

8. Не розглядати восьме питання порядку денного про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.

 

Генеральний директор                                                                                

АТ «НОВИЙ ДНІПРО»                                                                                 С.В. Авраменко