25.09.2017

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12 жовтня 2017 р. о 1300 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 06 жовтня 2017 р., у день проведення зборів з 12:00 до 12:45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність у встановленому законодавством порядку, тощо).

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів:

1. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

Також інформація з проектом рішення з питання, включеного до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою http://newdnepr.com.ua.

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено Заступника генерального директора – Тукіна Сергія Борисовича.

Пропозиції щодо кандидата Ревізора Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №181 від 25.09.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Довідки за тел. (061) 220-28-27.

 

Перелік

питань включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12.10.2017 о 13.00, та проект рішень щодо кожного з цих питань

 

Перше питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів

1. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити з 12 жовтня 2017 р. повноваження Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Єрмоленко Світлани Іванівни.

Обрати з 13 жовтня 2017 р. Ревізором АТ «НОВИЙ ДНІПРО» ____________________ строком на п’ять років.