17.10.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНIПРО»

2. Код за ЄДРПОУ

20473887

3. Місцезнаходження

69091, м. Запорiжжя, бул. Гвардiйський, буд. 153

4. Міжміський код, телефон та факс

061-220-28-27 0612-32-21-75

5. Електронна поштова адреса

nata.k@newdnepr.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://newdnepr.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ДНIПРО», що відбулись 12.10.2017 було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства (протокол б/н позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017), а саме:
дострокове припинення, за власною iнiцiативою, з 12 жовтня 2017 р. повноважень Ревiзора АТ «НОВИЙ ДНIПРО» Єрмоленко Свiтлани Iванiвни (паспорт СА 399470 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 30.01.1997р.), акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi з 29.04.2015 по 12.10.2017

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ДНIПРО», що вiдбулись 12.10.2017 було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства (протокол б/н позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017), а саме:
обрання з 13 жовтня 2017 р. строком на 5 рокiв Ревiзором АТ «НОВИЙ ДНIПРО» Бєлоцерковської Олени Олександрiвни (паспорт СВ 469115, виданий 27.11.2001р. Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi); пропозицiя щодо даного кандидата внесена Дирекцiєю; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; протягом останнiх п’яти рокiв спiвпрацювала з АТ «НОВИЙ ДНIПРО» за договорами цивiльно – правового характеру, з 11.04.2013 по 21.09.2017 обiймала посаду аудитора (внутрiшнього) АТ «НОВИЙ ДНIПРО».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Авраменко Сергiй Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

12.10.2017

(дата)

 

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» повідомляє, що 12 жовтня 2017 року відбулись позачергові Загальні збори акціонерів Товариства якими були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Достроково припинити з 12 жовтня 2017 р. повноваження Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Єрмоленко Світлани Іванівни.

Обрати з 13 жовтня 2017 р. Ревізором АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Бєлоцерковську Олену Олександрівну строком на п’ять років.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.