23.03.2018

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2018 р. о 1300 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання проект порядку денного
 
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
 
Обрати Головою Лічильної комісії Єрмоленко Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Боденко Ганну Георгіївну. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 
 
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного, на цих та наступних Загальних зборах акціонерів Товариства, що визначений рішенням Наглядової ради (протокол від 02.03.2018), а саме: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування ) засвідчується на кожній сторінці у верхньому лівому куті під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру  (його представнику)  при  його реєстрації із зазначенням його прізвища та ініціалів; у разі, якщо бюлетень для голосування, в тому числі кумулятивного, складається з кількох аркушів, підписом члена реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бєлоцерковську Олену Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів Кльоц Наталію Володимирівну.

Встановити, що Голова та секретар Загальних зборів акціонерів виконують свої функції (повноваження) відповідно до діючого законодавства України, Статуту та інших внутрішніх положень АТ «НОВИЙ ДНІПРО» до обрання Загальними зборами інших Голови та секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

 

Затвердити річний звіт АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2017 рік.

 

5. Розподіл  прибутку  і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Покрити збиток АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за рахунок розвитку у майбутніх періодах.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізора.

 

Затвердити звіти Наглядової ради, Дирекції та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2017 рік.

7. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2017 року.

 

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 20 квітня 2018 р., у день проведення зборів з 1200 до 1245 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Заступника генерального директора – Тукіна Сергія Борисовича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 
Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 23.03.2018.
Загальна кількість акцій - 77872 (сімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят дві) іменних простих акції, голосуючих акцій – 46717 (сорок шість тисяч сімсот сімнадцять) акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

Довідки за тел. (061) 220-28-27.