04.01.2013

 

 

Про скликання позачергових Загальних зборів

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 05 лютого 2013 року о 1500 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Порядок денний:

1. Припинення повноважень секретаря Загальних зборів та обрання нового секретаря Загальних зборів АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

2. Внесення змін до Статуту АТ «НОВИЙ ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

3. Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

6. Затвердження положення про Наглядову раду АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «НОВИЙ ДНІПРО» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром/переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 30 січня 2013 р., у день проведення зборів з 14:00 до 14:45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено Генерального директора Авраменка Сергія Володимировича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за тел. (061) 220-28-27.

 

 

Генеральний директор                                                                          С.В. Авраменко