14.03.2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2014 р. о 1400 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

 

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.

3. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Дирекції та Ревізора Товариства.

5. Внесення змін до статуту Товариства та їх державна реєстрація.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

 

2013 рік

2012 рік

Усього активів

34524

34524

Основні засоби

135

183

Довгострокові фінансові інвестиції

21674

21362

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

12756

12670

Грошові кошти та їх еквіваленти

471

252

Нерозподілений прибуток

15563

14819

Власний капітал

34890

33879

Статутний капітал

12000

12000

Довгострокові зобов’язання

139

28

Поточні зобов’язання

202

508

Чистий прибуток (збиток)

1011

13350

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

77872

77872

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

50

37

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 15 квітня 2014 р., у день проведення зборів з 1300 до 1345 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Генерального директора Авраменка Сергія Володимировича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за тел. (061) 220-28-27.