12.04.2012

Про доповнення порядку

денного річних Загальних зборів

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що за пропозицією акціонера було доповнено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться 24 квітня 2012 року о 1500 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7, та затверджено його в наступній редакції (з урахуванням змін):

 

1. Припинення повноважень голови та члена лічильної комісії та обрання нових голови та членів лічильної комісії АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

2. Припинення повноважень секретаря загальних зборів та обрання нового секретаря загальних зборів АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

5. Розподіл прибутку та збитків АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, Наглядової ради та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

7. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

8. Внесення змін до статуту АТ «НОВИЙ ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

 

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з доповнених питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із доповненими питаннями порядку денного річних Загальних зборів, призначено Генерального директора Авраменка Сергія Володимировича.

Довідки за тел. (061) 220-28-27.

 

 

 

З повагою,

Генеральний директор                                                                                              С.В. Авраменко