12.03.2021 Заміна складу посадових осіб

архів повідомлення з цифровим підписом

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

12.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Авраменко С.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20473887

5. Міжміський код та телефон, факс: 061-220-28-27 0612-32-21-75

6. Адреса електронної пошти: office@newdnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://newdnepr.com.ua

 

12.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

12.03.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Федорова Ірина Віталіївна

 

0,001284

Зміст інформації: 

Повноваження Голови Наглядової ради Федорової Ірини Віталіївни припинені 12.03.2021 без рішення Загальних зборів, за власною ініціативою.

Посадова особа Федорова Ірина Віталіївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiла часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiла пакетом акцій емітента у розмірі 154,10грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11.04.2013 по 12.03.2021, останній раз Федорову Ірину Віталіївну обрано (переобрано) на посаду Голови Наглядової ради з 25.04.2019.

На посаду Голови Наглядової ради нікого не обрано. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.