25.04.2018 особлива інформація

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ДНІПРО», 19.04.2018р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства (протокол Наглядової ради від 19.04.2018р.), а саме:

звільнення з 20 квітня 2018 р., за власним бажанням, Заступника генерального директора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Тукіна Сергія Борисовича (не надав згоду на оприлюднення паспортних даних) акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з  01.03.2016р. по 20.04.2018р.

На посаду Заступника генерального директора нікого не призначено.

Повідомлення про виникнення особливої інформації розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 20.04.2018 та у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №79 від 25.04.2018.