19.04.2021 Повідомлення про результати голосування

 файл повідомлення с цифровим підписом

Перше питання порядку денного:

Обрати Головою Лічильної комісії Соболєву Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Ковальову Тетяну Валеріївну. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

Друге питання порядку денного:

Затвердити річний звіт АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2020 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

Третє питання порядку денного:

Покрити збиток АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за рахунок розвитку у майбутніх періодах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

Четверте питання порядку денного:

Затвердити звіти Наглядової ради, Дирекції та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2020 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

П’яте питання порядку денного:

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2020 року.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

Шосте питання порядку денного:

Припинити з 12 квітня 2021 року повноваження усього складу Наглядової ради.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

Сьоме питання порядку денного:

Обрати з 13 квітня 2021 року строком на три роки Наглядову раду АТ «НОВИЙ ДНІПРО» у кількості 2 (двох) осіб: Голова Наглядової ради - Рякіна Наталія Вікторівна, член Наглядової ради - Огороднікова Марія Іванівна.

Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити, що Голова та член наглядової ради виконують свої повноваження без оплати винагороди, надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

Восьме питання порядку денного:

Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «НОВИЙ ДНІПРО» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» підписати Статут АТ «НОВИЙ ДНІПРО» у новій редакції. Доручити Генеральному директору АТ «НОВИЙ ДНІПРО» або іншій уповноваженій ним особі внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту у новій редакції

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

 

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.