12.04.2019 Особлива інформація

Файл повідомлення з цифровим підписом.

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

11.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Авраменко С.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20473887

5. Міжміський код та телефон, факс: 0612202827 0612322175

6. Адреса електронної пошти: nata.k@newdnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://newdnepr.com.ua

 

11.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

10.04.2019

Звільнено

Головний бухгалтер

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором 10.04.2019 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу №06-к від 10.04.2019.

Посадова особа Д`яченко Тетяна Анатоліївна, яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,1грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.08.2004 по 10.04.2019.

Замість звільненої особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано 

 

 

 

 

 

 

10.04.2019

припинено повноваження

Член Дирекції

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

д/н

0,001284

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою АТ "НОВИЙ ДНІПРО" 10.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви Д`яченко Т.А. та рішення Наглядової ради (протокол від 10.04.2019.

Посадова особа Д`яченко Тетяна Анатоліївна, яка займала посаду Член Дирекції, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001284%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 154,1грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.08.2004 по 10.04.2019.

Замість звільненої особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.