04.03.2016

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ 20473887

3. Місцезнаходження: 69091 місто Запоріжжя бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Міжміський код, телефон та факс:(061)220-28-27 (0612)32-21-75

5. Електронна поштова адреса: newdnepr@mail.ru

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://newdnepr.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 20473887, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, тел. (061) 220-28-27, електронна поштова адреса newdnepr@mail.ru, сторінка в мережі Інтернет http://newdnepr.com.ua) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства (протокол б/н від 29.02.2016) про:

обрання з 01.03.2016 Заступником генерального директора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Тукіна Сергія Борисовича (паспорт СА 768543 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 23.05.1998), безстроково, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, закінчив: Запорізький коледж радіоелектроніки за спеціальністю «Виробництво електронно-обчислювальної техніки» і здобув кваліфікацію техніка – електроніка у 2001 році; Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Менеджмент» та здобув кваліфікацію бакалавр з менеджменту у 2004 році; Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію менеджера - економіста; останнє місце роботи  ТОВ «НОВИЙ ДНІПРО» Директор; загальний стаж роботи 9 років 5 місяців, протягом останніх п'яти років працював на посаді інженера з комп’ютерних систем та на посаді директора ТОВ «НОВИЙ ДНІПРО»; здійснює підприємницьку діяльність (фізична особа підприємець) з 31.01.2003; не є афілійованою особою Товариства; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Авраменко С.В.