Звіт емітента 2017р.

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Авраменко Сергiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО  "НОВИЙ ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

20473887

4. Місцезнаходження емітента

69091 Запорiзька область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя бул. Гвардiйський, буд. 153

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061)220-28-27 (0612)32-21-75

6. Електронна поштова адреса емітента

nata.k@newdnepr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

26.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://newdnepr.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки У складi рiчної iнформацiї АТ "НОВИЙ ДНIПРО" вiдсутнi:

- iнформацiя про органи управлiння, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством;

-вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб;

- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки посада корпоративного секретаря не створена;

-iнформацiя про рейтингове агенство у зв'язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався (в статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольне (домiнуюче) становище).

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), опис бiзнесу та iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент оскiльки дiючим законодавством не передбачено розкриття цiєї iнформацiї;

- в статутному капiталi АТ "НОВИЙ ДНIПРО"  державна частка вiдсутня, до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї акцiй (часток, паїв) статутного капiталу, не передавалось. 

У звiтi вiдсутня:

- Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв,

- iнформацiя про дивiденди оскiльки, протягом звiтного перiоду дивiденди не сплачувались,

- iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та про похiднi цiннi папери емiтента, оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не проводились;

- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,  iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - за звiтний перiод рiшення про попереднє надання згоди не затверджувалось;

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - за звiтний перiод рiшення про надання згоди не затверджувалось.

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки вони не випускались;

- текст аудиторського висновку оскiльки дiючим законодавством це не передбачено;

- рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя(страховика/гаранта), тому що у звiтному перiодi емiтент не виступав поручителем (страховиком/гарантом) випуску боргових цiнних паперiв та є емiтентом цiнних пеперiв;

- звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО  "НОВИЙ ДНІПРО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 Серія А01 №031630

3. Дата проведення державної реєстрації

 01.11.1993

4. Територія (область)

 Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

 12000075.20

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

48

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.11

 СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 -

 -

 -

 -

10. Органи управління підприємства

Інформацiя про органи управлiння відсутня, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством

       

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

2) МФО банку

 380805

3) Поточний рахунок

 265082814

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 -

5) МФО банку

 -

6) Поточний рахунок

 -

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова діяльність                                                                                                                                                                                                                                           

Серія АВ № 499988  

28.05.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України                                                                                                                                                                                               

  .  .                                                                                             

Опис

Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя. Термін дії ліцензії - безстроково.

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Авраменко Сергій Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1955

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

42

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.08.2004 безстроково

9. Опис    Дирекція здійснює управління поточною діяльністю АТ. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Дирекція АТ підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом АТ і Законом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у Генерального директора не має.  Загальний стаж роботи - 42 роки. Протягом останніх п'яти років займав посади - Голови правління, Генерального директора. З 01.03.2016 по 16.04.2018 обіймав посаду Голови правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153).  Протягом 2017 року Генерального директора Товариство не змінювало.

 

1. Посада

Член дирекції

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1968

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер АСТ "АСТРО - ДНІПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.08.2004 безстроково

9. Опис    До повноважень члена Дирекції відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Непогашеної судимості у члена Дирекції не має. Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду головного бухгалтера, члена дирекції, члена правління. Протягом 2017 р. займала посаду Головного бухгалтера та члена Правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153), займає посаду працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу АТ "НОВИЙ  - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, 153). Протягом 2017 року Члена дирекції Товариство не змінювало.

 

 

 

 

 

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорова Ірина Віталіївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1958

5. Освіта**

середня технічна

6. Стаж роботи (років)**

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "НОВИЙ ДНІПРО", страховий агент

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.04.2016 на 3 роки

9. Опис    НАГЛЯДОВА РАДА АТ здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Дирекції АТ. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Загальний стаж роботи - 35 років (у тому числі за договорами цивільно - правового характеру). Протягом останніх п'яти років займала посаду страхового агента, Голови Наглядової ради. На інших підприємствах посади не обіймає, співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами цивільно - правового характеру. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 2017 року Голову Наглядової ради Товариство не змінювало.

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Огороднікова Марія Іванівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1937

5. Освіта**

середня технічна

6. Стаж роботи (років)**

49

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "НОВИЙ ДНІПРО", страховий агент

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.04.2016 на три роки

9. Опис    У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження, за рішенням Голови наглядової ради, здійснює один із членів Наглядової ради. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради.

Загальний стаж роботи - 49 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" за договорами цивільно - правового характеру, на інших підприємствах посади не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 2017 року Члена Наглядової ради Товариство не змінювало.

 

 

 

1. Посада

Ревізор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєлоцерковська Олена Олександрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1959

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

31

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "НОВИЙ ДНІПРО" аудитор (внутрішній)

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.10.2017 на 5 років

9. Опис    Ревізор АТ здійснює перевірку фінансово-гоподарської діяльності АТ. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція визначаються Положенням про Ревізора або рішенням Загальних зборів.

12.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів, було прийнято рішення про припинення повноважень за власною ініціативою, Ревізора Єрмоленко Світлани Іванівни (перебувала на посаді з 29.04.2015 по 12.10.2017р. та обрання з 13.10.2017 р., за поданням Дирекції, строком на п'ять років, Бєлоцерковську Олену Олександрівну  Ревізором.

Загальний стаж роботи - 31 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: співпрацювала з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" за договорами цивільно-правового характеру, з 11.04.2013 по 21.09.2017 обіймала посаду аудитора(внутрішнього) АТ "НОВИЙ ДНІПРО". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1968

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер АСТ "АСТРО - ДНІПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.08.2004 безстроково

9. Опис    До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві. Непогашеної судимості не має. Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду головного бухгалтера, члена дирекції, члена правління. Протягом 2017 р. займала посаду Головного бухгалтера та члена Правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153), займає посаду працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу та головного бухгалтера АТ "НОВИЙ  - ДНІПРО"  (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, 153). Протягом 2017 року Головного бухгалтера Товариство не змінювало.

 

1. Посада

Заступник генерального директора

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тукін Сергій Борисович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1982

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Новий Дніпро"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.03.2016 безстроково

9. Опис    До повноважень посадової особи належить виконання обов'язків керівника АТ у разі відсутності генерального директора, видавати в межах своїх повноважень вказівки та розпорядження, забезпечувати виконання договірних зобов'язань.

Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: Інженер з комп`ютерних мереж, Директор, Заступник голови правління, Заступник генерального директора. Здійснює підприємницьку діяльність (фізична особа підприємець) з 31.01.2003. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 2017 р. займав посаду Директора ТОВ "Новий Дніпро" (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, буд. 153), Заступника голови правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, буд. 153). Протягом 2017 року Заступника генерального директора Товариство не змінювало.

18. 04.2018 Тукін Сергій Борисович звільнився з посади Заступника генерального директора за власним бажанням. На посаду Заступника генерального директора нікого не обрано.

 

 

 

 

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Авраменко Сергій Володимирович

 

188

0.24142182042

188

0

0

0

Член дирекції/Головний бухгалтер

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

 

1

0.00128415862

1

0

0

0

Голова Наглядової ради

Федорова Ірина Віталіївна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Огороднікова Марія Іванівна

 

0

0

0

0

0

0

Ревізор

Бєлоцерковська Олена Олександрівна

 

0

0

0

0

0

0

Заступник генерального директора

Тукін Сергій Борисович

 

0

0

0

0

0

0

Усього

189

0.24270597904

189

0

0

0

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10