09.04.2021 Повідомлення про кількість голосуючих акцій

файл повідомлення з цифровим підписом
Загальна кількість акцій - 77872 (сімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят дві) акцій простих бездокументарних іменних. Голосуючих акцій – 77863 (сімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят три) акції, а саме: 77863 (сімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят три) акції іменні бездокументарні прості станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 06.04.2021.