16.03.2017

Про скликання річних Загальних зборів

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2017 р. о 1200 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2017 о 12.00, та проекти рішень щодо кожного з цих питань:

Перше питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Лічильної комісії Соболєву Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Лобанову Наталю Володимирівну. Термін повноважень Голови та члена Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та члена Лічильної комісії. Голова та член Лічильної комісії Товариства починають виконання свої обов’язків негайно.

Друге питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2016 рік.

Трете питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Розподіл  прибутку  і  збитків  Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2016 рік не розподіляти.

Четверте питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради, Дирекції та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2016 рік.

П’яте питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2016 року.

Проект рішення:

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2016 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 12 квітня 2017 р., у день проведення зборів з 11:00 до 11:45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність у встановленому законодавством порядку, тощо).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

2016

2015

Усього активів

37111

36526

Основні засоби

54

89

Довгострокові фінансові інвестиції

22759

22779

Запаси

34

2

Сумарна дебіторська заборгованість

12691

12661

Грошові кошти та їх еквіваленти

1260

675

Нерозподілений прибуток

16887

16336

Власний капітал

36244

35693

Статутний капітал

12000

12000

Довгострокові зобов'язання

333

319

Поточні зобов'язання

534

514

Чистий прибуток (збиток)

551

208

Середньорічна кількість акцій (шт.)

77872

77872

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

38

40

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Заступника генерального директора – Тукіна Сергія Борисовича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 16 березня 2017.

Довідки за тел. (061) 220-28-27.