28.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ 20473887

3. Місцезнаходження: 69091 місто Запоріжжя бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Міжміський код, телефон та факс: (061)220-28-27 (0612)32-21-75

5. Електронна поштова адреса: newdnepr@mail.ru

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://newdnepr.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ДНІПРО», що відбулись 26.04.2016р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства (протокол б/н річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р.), а саме:

припинення з 26 квітня 2016 р. повноважень, за власною ініціативою, Голови Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Федорової Ірини Віталіївни (паспорт СВ 434010, виданий 04.10.2001р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з  11.04.2013р. по 28.04.2015р. та з 29.04.2015р. по 26.04.2016р., протягом останніх п'яти років займала посаду страхового агента, виконувала повноваження Голови Наглядової ради, співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами цивільно - правового характеру;

припинення з 26 квітня 2016 р. повноважень, за власною ініціативою, члена Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Авдєєвої Олесі Володимирівни (паспорт СЮ 406145, виданий 23.10.2015 Хортицьким РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій обл..) (Таран Олеся Володимирівна змінила прізвище на Авдєєва на підставі свідоцтва про шлюб) акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 11.04.2013р. по 28.04.2015р. та з 29.04.2015р. по 26.04.2016р., протягом останніх п'яти років виконувала повноваження члена Наглядової ради, співпрацювала з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами цивільно - правового характеру;

обрання з 27 квітня 2016 року, строком на три роки, за поданням Наглядової ради, Головою наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Федорової Ірини Віталіївни (паспорт СВ 434010, виданий 04.10.2001р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта середньо-технічна, протягом останніх п'яти років обіймала посаду страхового агента, виконувала повноваження Голови Наглядової ради, співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами цивільно - правового характеру;

обрання з 27 квітня 2016 року, строком на три роки, за поданням Наглядової ради, членом Наглядової ради Огороднікової Марії Іванівни (паспорт СВ №291670, виданий 28.11.2000р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта середньо-технічна, протягом останніх п'яти років співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами цивільно - правового характеру.

Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.04.2016р. та опубліковано в "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  №82 від 28.04.2016р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Авраменко С.В.